Công nợ

Việc quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả và quản lý tài khoản cũng như ngày đến hạn và điều khoản thanh toán cơ bản là hoàn toàn khác nhau. Doanh nghiệp quản lý công nợ để tránh có sự chênh lệch lớn và nhiều lỗi xảy ra.
Với easyAccounting, người dùng có thể dễ dàng quản lý công nợ và ghi nhận thanh toán vào hệ thống.


Các chức năng của phân hệ

  • Thiết lập số dư công nợ
  • Giải trừ công nợ phải thu, phải trả
  • Liệt kê tìm kiếm chứng từ

Sơ đồ luân chuyển chứng từ

Sơ Đồ Giải Trừ Công Nợ Phải Trả

Sơ Đồ Giải Trừ Phải Thu

Sơ Đồ Giải Trừ Công Nợ Phải Trả

Sơ Đồ Giải Trừ Phải Trả