Mua hàng

Mua hàng được xem là phần quan trọng nhất trong nhiều doanh nghiệp. Việc mua hàng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, có thể ngăn cản quá trình sản xuất, thắt chặt vốn, tăng nợ và tuột dốc nếu không quản lý hiệu quả. Phần mền kế toán easyAccounting đóng vai trò như một hệ thống tích hợp quản lý việc mua hàng đồng thời nâng cao hiệu quả với chi phí thấp hơn.


Các chức năng của phân hệ mua hàng

  • Lập hóa đơn mua hàng
  • Liệt kê và tìm kiếm danh sách hóa đơn mua hàng
  • Lập hóa đơn trả hàng lại cho nhà cung cấp
  • Liệt kê và tìm kiếm danh sách hóa đơn xuất trả
  • Liên kết với phân hệ ngân quỹ, công nợ

Màn hình hóa đơn mua hàng

Hóa Đơn Mua Hàng

Hóa Đơn Mua Hàng