Ngân quỹ

Quản lý khoản phải thu và khoản phải trả là việc vô cùng quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp. Khi bạn không thu những khoản phải thu tại thời điểm tới hạn, thì dòng tiền và tính thanh khoản sẽ bị đe dọa. Thêm vào đó việc quản lý, theo dõi khoản phải thu cũng như quản lý khoản phải trả hiệu quả cũng giúp duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp. easyAccounting cung cấp công cụ để quản lý các hóa đơn gia công sản xuất, hóa đơn quá hạn, thanh toán và các khoản phải trả cho phép bạn xác định các vấn đề quan trọng của dòng tiền mặt.


Các chức năng của phân hệ

  • Tạo phiếu thu/chi tiền mặt, ngân hàng hoặc chuyển khoản nội bộ
  • Liệt kê và tìm kiếm danh sách phiếu thu/chi/chuyển khoản.
  • Liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, công nợ

Màn hình phiếu thu/chi

Phiếu Thu Chi

Quản Lý Ngân Quỹ