Tổng hợp

easyAccounting cho phép doanh nghiệp hạch toán các nghiệp vụ khác ngoài mua hàng, bán hàng, ngân quỹ, công nợ, …


Các chức năng của phân hệ

  • Khai báo phiếu tổng hợp
  • Liệt kê và tìm kiếm chứng từ